Taalwetenschap

Taalwetenschap - linguïstiek - is een zeer breed onderzoeksterrein met talrijke theoretische en toegepaste facetten. Zowel specifieke talen als taal in het algemeen worden onderzocht: hoe talen van elkaar verschillen en wat ze gemeenschappelijk hebben, hoe woorden en zinnen zijn opgebouwd, welke betekenis zij hebben, hoe talen veranderen en hoe taalfamilies zijn ontstaan, welke klanken mensen produceren en waarnemen, en welke rol taal speelt in maatschappelijke verhoudingen.

De centrale vragen hebben betrekking op het systeem van regels dat aan taal ten grondslag ligt, op de manier waarop mensen taal gebruiken, en op de manier waarop taal fysiologisch gezien functioneert. In verschillende deelgebieden komen die vragen aan de orde. Syntaxis is de leer van de zinsbouw, morfologie van de woordbouw, de fonologie bestudeert het klanksysteem, de fonetiek de spraakklanken, de semantiek heeft betrekking op de betekenisopbouw, en de pragmatiek op het taalgebruik.

De studie van de taalverwerving heeft zowel toegepaste als theoretische aspecten; hetzelfde geldt voor de patholinguïstiek , die zich bezig houdt met taalstoornissen. Actuele vragen zijn: Hoe communiceren we in een meertalige samenleving? Wat zijn de gevolgen van een bepaalde taalpolitiek? Hoe verloopt de tweetalige ontwikkeling bij kinderen? Hoe kunnen we spraakcomputers ontwikkelen?

In de moderne, internationaal georiënteerde en multi-etnische samenleving is taalkundige kennis onontbeerlijk. Op ieder terrein van het maatschappelijk leven speelt taal een belangrijke rol. Niet alleen tolken, vertalers en docenten van vreemde talen zijn broodnodig, maar ook experts op het gebied van taalstructuur en taalgebruik. Taalwetenschappers zijn zulke experts.

Zoekt u een taalwetenschapper voor een onderzoek, een rapport, een lezing of een advies? Via Studio Taalwetenschap kunt u de juiste specialist vinden. Bent u taalwetenschapper en heeft u een project waarvoor u een afnemer zoekt? Studio Taalwetenschap zoekt en denkt met u mee.

Studio Taalwetenschap probeert op deze manier bruggen te slaan tussen wetenschap en praktijk, taalkunde en maatschappij. We organiseren workshops en projecten op aanvraag en op eigen instigatie. Zo is bij SST een meetinstrument ontwikkeld voor de taalkennis van anderstalige kinderen, de TJAK. Voor het onderwijs is het project Taaltrotters opgestart, dat nu een Europese doorstart kent door toekenning van het Europese Lingua-label.

Studio Taalwetenschap richt zich op uiteenlopende doelgroepen: media, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, culturele verenigingen, overheidsinstellingen en bedrijven.
Men kan Studio Taalwetenschap inschakelen voor het ontwikkelen van plannen, het zoeken van een gespecialiseerde deskundige en voor het coördineren van projecten. In overleg met de klant wordt ieder project op maat ontwikkeld.

Voor taalwetenschappers is Studio Taalwetenschap een centrum van waaruit zij hun taalwetenschappelijke expertise actief naar buiten kunnen brengen. Projecten die buiten de reguliere onderzoekskanalen aandacht verdienen kunnen via Studio Taalwetenschap bekendheid krijgen. Plannen en suggesties worden in samenspraak uitgewerkt.